Onze Algemene Voorwaarden 

 

Artikel 1 Definities
 • One Two Touch: de wederpartij, gevestigd aan de Klarenanstelerweg 5D  6468 EP Kerkrade , NL en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66221978.
 • Eindklant: de natuurlijke – of rechtspersoon die de door One Two Touch aangeboden producten koopt via een distribiteur en vervolgens gebruikt als eindgebruiker.
 • Distribiteur: de natuurlijke – of rechtspersoon die met One Two Touch een distributieovereenkomst is aangegaan teneinde om de producten van One Two Touch in te kopen, met het doel deze voor eigen rekening en risico te verkopen binnen het overeengekomen territoir.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen een eindklant en distribiteur.
 • Distributieovereenkomst: de overeenkomst tussen One Two Touch en een distribiteur waarin One Two Touch de distributeur aanwijst als wederverkoper binnen het overeengekomen territoir.
 • Leverancier: de leverancier en tevens producent van de producten.
 • Producten: alle door One Two Touch aangeboden producten.
 • Algemene Voorwaarden: de onderstaande algemene voorwaarden.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle distributieovereenkomsten, orders en producten, inclusief verkopen via een distribiteur van One Two Touch.
 • Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van een distribiteur worden door One Two Touch uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door One Two Touch.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor One Two Touch voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien One Two Touch niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat One Two Touch het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 • One Two Touch is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3 Uitvoering overeenkomst en positie One Two Touch
 • One Two Touch zal zich inspannen de overeenkomst naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. One Two Touch kan niet garanderen dat zij voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Bij One Two Touch berust een inspanningsplicht.
 • One Two Touch heeft het recht om werkzaamheden resp. diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • One Two Touch is geen partij bij verkoopovereenkomsten die een distribiteur sluit ten behoeve van de verkoop van de producten met een eindklant.
 • One Two Touch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een distribiteur.
Artikel 4 Verplichtingen en medewerking distribiteur
 • Een distribiteur dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan One Two Touch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan distribiteur redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst tijdig en juist aan One Two Touch te verstrekken.
 • Indien voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst resp. levering van orders de ondersteuning van medewerkers van distribiteur noodzakelijk is zal distribiteur betreffende medewerkers tijdig ter beschikking stellen.
 • De distribiteur staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan One Two Touch verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 • De distribiteur draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. One Two Touch is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 • De distribiteur is in principe vrij om de producten binnen het overeengekomen territorium te verkopen. Daarnaast dient de distribiteur zich nog aan de volgende voorwaarden te houden:
 • De distribiteur dient zich te houden aan de door One Two Touch opgegeven verkoop richtprijzen. Dit houdt in dat hij de producten niet onder deze richtprijzen mag aanbieden.
 • De distribiteur zal alleen actief zijn binnen de overeengekomen territorium.
Artikel 5 Vertrouwelijkheid
 • Partijen zijn is verplicht tot geheimhouding tegenover derden

van alle informatie die zij van elkaar verkrijgen. De distribiteur zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Two Touch aan derden geen mededeling doen over de werkwijze, producten, leveranciers enz. van One Two Touch, noch andere informatie van One Two Touch aan derden ter beschikking stellen.

 • Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
 • One Two Touch kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden

gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over distribiteur of zijn bedrijf ter kennis van derden wordt gebracht. One Two Touch kan eventueel de naam van distribiteur gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken.

Artikel 6 Orders
 • Orders kunnen per fax en/of e-mail bij One Two Touch geplaatst worden. Tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben afgesproken.
 • Bij een order moet de distribiteur een aantal basisgegevens opgeven. Wanneer niet alle gegevens volledig en/of juist zijn dan heeft One Two Touch het recht om een order te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 • Een geplaatste order kan niet (kosteloos) worden geannuleerd. Een order verplicht de distribiteur tot afnamen en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen geldende prijzen.
 • Alleen distribiteurs die een overeenkomst met One Two Touch gesloten hebben kunnen orders plaatsen.
 • Iedere order wordt aangenomen onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. One Two Touch heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een order te weigeren en/of te annuleren.
 • De distribiteur is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient de distribiteur zelf tijdig aan One Two Touch door te geven.
Artikel 7 Levering van orders
 • Voor de levering van producten geldt een levertijd van 1 tot 3 (werk)dagen. Voor producten op bestelling en/of zgn. maatwerk producten, die niet standaard tot het assortiment van One Two Touch behoren bedraagt de levertijd circa 2 tot 3 weken.
 • De levering van orders is in handen van gerenommeerde transportbedrijven en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het transportbedrijf. 
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding of het recht om een order te annuleren.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de distribiteur bij de order aan One Two Touch kenbaar heeft gemaakt. De distribiteur is zelf verantwoordelijk of aansprakelijk indien hij een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient de distribiteur zelf tijdig wijzigen. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de order niet verzonden is.
 • De distribiteur is verplicht om de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Wanneer blijkt dat een geleverd product verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de distribiteur dit binnen 3 dagen na levering te melden bij One Two Touch.
Artikel 8 Betaling en incassokosten
 • Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking.
 • Verstuurde facturen dienen binnen 7 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • One Two Touch verstuurt haar facturen digitaal per e-mail.
 • Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de distribiteur niet op.
 • Indien de distribiteur niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft One Two Touch het recht, nadat zij de distribiteur ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. De wettelijke (handels)rente die One Two Touch in rekening brengt is 1% per maand.
 • Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de distribiteur. In ieder geval is de distribiteur incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Indien One Two Touch hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de distribiteur, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 • De distribiteur is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 • Gedane betalingen door de distribiteur strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij One Two Touch open staan.
 • In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de distribiteur zijn alle vorderingen van One Two Touch op de distribiteur direct opeisbaar.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de distribiteurs alle hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.
Artikel 9 Intellectuele eigendom
   • One Two Touch is enig eigenaar en auteursrechthebbende van alle werken, daaronder

   begrepen software, app ’s, brochures, website, , voorstellen en andere stukken, die One Two Touch heeft vervaardigd of gebruikt, tenzij het betreffende werk een ander als auteursrechthebbende vermeldt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Two Touch zal de distribiteur geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van enig werk (doen) gebruiken, publiceren of op welke wijze ook vermenigvuldigen.

 • Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enig
  • door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermt werk verklaart de distribiteur dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van One Two Touch of derden wordt gemaakt en vrijwaart distribiteur One Two Touch in en buiten rechte voor alle schade en aanspraken voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van zodanig werk.
 • Distribiteur mag geen enkele aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van One Two Touch wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken.
  • Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op de

  Software, daaronder mede grepen de door One Two Touch ontwikkelde app, en op enige kopie die u daarvan maakt zijn eigendom van One Two Touch. One Two Touch geeft de door haar ontwikkelde software slechts in licentie in gebruik bij haar eindgebruikers. De distribiteur mag geen kopie maken van de software, producthandleiding(en) of materialen die bij de software horen, behalve voor eigen intern gebruik.

  • Distribiteurs en/of eindgebruikers worden geen eigenaar van de software.
Artikel 10 Retourneren
 • Er kunnen alleen producten geretourneerd worden indien deze bij defect en/of beschadigd zijn.
 • Alleen producten die bij One Two Touch zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.

Geldende voor distributeurs:

 • Voordat een distribiteur producten terugzendt, dient hij hierover binnen 3 werkdagen na ontvangst van het product contact op te nemen met One Two Touch.
 • De distribiteur dient de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Producten die niet binnen deze termijn retour zijn gezonden worden niet meer door One Two Touch teruggenomen.
 • Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt de distributeur een nieuw product.

Geldende voor eindklanten (consumenten):

 • Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan One Two Touch retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan One Two Touch. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (One Two Touch, Huisbergerstraat 300, 6413 VR Heerlen, Nederland, customerservice@one-two-touch.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
  Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 11 Garanties
 • Alle door One Two Touch geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de normen en eisen die daaraan, bij een normaal gebruik, kunnen worden gesteld.
 • Eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na datum levering, zal One Two Touch de kosten voor herstel danwel vervanging voor zijn rekening nemen. Deze garantie geldt alleen indien:
  • De distributeur, eindklant of derden geen wijzigingen (dan wel een poging) aan de producten heeft aangebracht;
  • De distributeur, eindklant of derden de producten niet in strijd met de gebruiksvoorschrif­ten gebruiken en de problemen niet herleidbaar zijn tot dit onjuiste gebruik.
 • Het product naar keuze van One Two Touch ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
 • Reparaties aan producten dienen uitsluitend door de One Two Touch of met toestemming van One Two Touch te geschieden. Indien derden het product zonder toestemming van One Two Touch repareert, de distributeur daaronder begrepen, dan vervalt iedere garantie.
 • De One Two Touch brengt kosten voor herstel en/of reparatie in rekening indien:
 • De klachten zich voordoen buiten de garantietermijn en voorwaarden zoals gesteld is in dit artikel;
 • Als er geen gedegen intern onderzoek of klachten indicatie is vastgesteld door de distributeur;
 • Er geen klachten of defecten te verwijten zijn ondanks en desondanks er een klacht is neergelegd vanuit een niet gedegen onderzoek en of ontbrekende of niet duidelijke onderbouwing van de ten laste gelegde klacht jegens het product van de One Two Touch;
 • Er aantoonbaar een poging is ondernomen door derden om de klacht en/of defect te herstellen zonder positief resultaat van herstel en/of reparatie.
 • Indien een door One Two Touch geleverde product niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is One Two Touch niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door de One Two Touch gesloten verzekering aanspraak bestaat, Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het maximale orderbedrag.
 • Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van One Two Touch beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde product.
 • Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is One Two Touch niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik.
 • De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van One Two Touch.
 • Producten waarvan gesteld wordt dat zij non-conform zijn, worden op kosten van de distributeur onverwijld teruggezonden aan One Two Touch ten behoeve van inspectie door One Two Touch.
 • Gegeven garanties door de distributeur strekken nooit verder dan de garanties van One Two Touch en/of de leverancier. Indien de gegeven garantie verder strekt dan de garanties van One Two Touch en/of de leverancier dan komt deze garantie voor rekening en risico van de distributeur.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
 • Iedere aansprakelijkheid van One Two Touch is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en/of de distributieovereenkomst bepaald is.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat One Two Touch is uitgegaan van, door of namens de distribiteur verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar transportbedrijven en leveranciers.
 • One Two Touch is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van One Two Touch aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan One Two Touch kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
  • Gederfde winst;
  • Gemiste besparingen;
  • Gevolgschade;
  • Reputatieschade;
  • Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
  • Bedrijfs – of andersoortige stagnaties.
 • Voor zover One Two Touch aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het orderbedrag.
 • Elke aansprakelijkheid van One Two Touch vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht
 • De in dit product opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van One Two Touch.
Artikel 13 Overmacht
 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen Indien partijen als gevolg van overmacht gedurende een periode langer dan twee maanden niet in staat is haar verplichtingen uit te voeren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van One Two Touch, haar leveranciers, transportbedrijven en overige derden daaronder begrepen.
 3. One Two Touch heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat One Two Touch haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 14 Klachten

Bij aankopen via een distributeur:

   • Klachten over een product dienen altijd ingediend te worden bij de distribiteur waarmee de eindgebruiker een overeenkomst heeft gesloten.  De distribiteur is verplicht om eventuele klachten van een eindgebruiker in behandeling te nemen. Bij klachten van eindgebruikers mag de distribiteur niet volstaan met een doorverwijzing van de eindgebruiker naar One Two Touch. Dit is een zaak tussen de distribiteur en eindgebruiker. De distribiteur neemt klachten van eindgebruikers serieus en handelt deze adequaat en binnen een redelijke termijn af.
   • Wanneer een eindgebruiker een klacht indient bij One Two Touch dan is zij gerechtigd om de de eindgebruiker terug te verwijzen naar de betreffende distribiteur.

Bij consumenten aankopen via de webshop van One Two Touch:

   • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.
 1.  

 

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
 • Het in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijft eigendom van One Two Touch totdat de distribiteur alle verplichtingen uit de met One Two Touch gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Het door One Two Touch geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De distribiteur is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Distribiteur dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van One Two Touch veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de distribiteur verplicht om One Two Touch daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval One Two Touch haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de distribiteur bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan One Two Touch om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van One Two Touch zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op alle overeenkomsten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de distribiteur gevestigd is in het buitenland.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Alle geschillen tussen One Two Touch en een distribiteur zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 • Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.
 • In het geval dat er verschil is tussen de tekst van deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse en een vreemde taal, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.