Touch- en slim design schakelmateriaal
Snelle levertijd en persoonlijke service
Glazen en massief aluminium afdekramen
Standaard geïntegreerde kinderbeveiliging

Algemene voorwaarden voor partners/zakelijke klanten

Algemene voorwaarden

One Two Touch – Handelsonderneming AMG B.V.
Adres: Huisbergerweg 300 6413 VR Heerlen
E-mail: info@one-two-touch.com
Tel: 045-5643233
KvK-nummer: 66221978
Btw-nummer: NL856449416B01

Onze Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
 • One Two Touch (Handelsonderneming AMG BV): de wederpartij, gevestigd aan de Huisbergerstraat 300 6413 VR Heerlen, Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 66221978.
 • Eindklant: de natuurlijke – of rechtspersoon die de door One Two Touch aangeboden producten koopt via een distributeur en vervolgens gebruikt als eindgebruiker.
 • Distributeur: de natuurlijke – of rechtspersoon die met One Two Touch een distributieovereenkomst is aangegaan teneinde om de producten van One Two Touch in te kopen, met het doel deze voor eigen rekening en risico te verkopen binnen het overeengekomen territoir.
 •  Overeenkomst: de overeenkomst tussen een eindklant en distributeur.
 • Distributieovereenkomst: de overeenkomst tussen One Two Touch en een distributeur waarin One Two Touch de distributeur aanwijst als wederverkoper binnen het overeengekomen territoir.
 • Leverancier: de leverancier en tevens producent van de producten.
 • Producten: alle door One Two Touch aangeboden producten.
Artikel 2 Toepasselijkheid
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle distributieovereenkomsten, orders en producten, inclusief verkopen via een distributeur van One Two Touch.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere (online) overeenkomst tussen One Two Touch en een koper waarop One Two Touch deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en/of een koper die een order via Internet of anderszins elektronische wijze bij One Two Touch heeft geplaatst, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Door het enkele invullen en verzenden van het orderformulier op de Internetsite van One Two Touch en/of het verzenden van een order via fax, aanvaardt de koper de onderhavige voorwaarden van One Two Touch en aanvaardt de koper tevens dat deze voorwaarden deel zullen uitmaken van de koopovereenkomst tussen de koper en One Two Touch.
 • Eventuele Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van een distributeur worden door One Two Touch uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door One Two Touch.
 • Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten waarvoor One Two Touch voor de uitvoering daarvan derden dient te betrekken.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien One Two Touch niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, dan heeft dit niet tot gevolg dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat One Two Touch het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van deze Algemene voorwaarden te verlangen.
 • Inkoopvoorwaarden of anderszins van de kopergelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door One Two Touch zijn aanvaard. One Two Touch is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Artikel 3 Offertes
 • Door One Two Touch gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. One Two Touch is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 7 dagen nadien door One Two Touch aan de koper is bevestigd of indien One Two Touch daadwerkelijk uitvoering aan de offerte heeft gegeven.
  De in een offerte of elektronische prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
  One Two Touch zal er zorg voor dragen dat de door de koper middels een order via Internet bestelde zaken, binnen de tijd die per bestelde zaak met de koper is overeengekomen, nadat One Two Touch de daadwerkelijke betaling van de gevorderde zaken heeft ontvangen, aan de koper zullen worden geleverd.
  Via Internet door consumenten bestelde zaken kunnen aan One Two Touch geretourneerd worden onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst binnen 14 dagen nadat deze zijn afgeleverd aan One Two Touch geretourneerd worden onder ontbinding van de onderliggende koopovereenkomst mits ongebruikt en voorzien van de originele verpakking, behoudens voor wat betreft de volgende zaken:
  – Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn deze producten niet retourneer baar.
  – Producten die door One Two Touch tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  – Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  – Producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  – Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  – Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.
  – Producten waarbij op onze website is vermeld dat het herroepingsrecht is uitgesloten
  De retourzending dient vooraf bij One Two Touch gemeld te worden doormiddel van het model-formulier voor herroeping. Niet aangemelde retourzaken zullen niet worden gecrediteerd. De kosten voor retourneren zijn voor rekening van de consument.
  One Two Touch behoudt zich het recht voor om retourzaken te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat, dat de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door schuld anders dan door schuld van One Two Touch zijn beschadigd. De kosten en het risico tijdens retourzending zijn voor rekening van de koper. One Two Touch zal, nadat de zaken zoals hiervoor bedoeld zijn geretourneerd, het door de consument-koper hiervoor geheel of gedeeltelijk betaalde bedrag binnen vier weken aan de koper retourneren.
  Indien door een consument-koper een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van One Two Touch schade heeft opgelopen, die te wijten is aan een handeling of nalatigheid van de koper of anderszins voor risico van de koper komt, zal One Two Touch de koper hiervan in kennis stellen, waarna One Two Touch het voor het product betaalde bedrag onder aftrek van het bedrag van de waardevermindering van het product als gevolg van de schade binnen vier weken aan de koper zal retourneren.
  De administratie van One Two Touch wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de geordende bestellingen, leveringen en betalingen.
Artikel 4 Levering
 • Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van One Two Touch te Heerlen. Wanneer als leveringsconditie één van de ‘Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
 • De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
 • Indien de koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intercommunautaire levering of anderszins), staat de koper ervoor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de toepasselijke omzetbelasting. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart de koper One Two Touch voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
 • De levering van orders is in handen van gerenommeerde transportbedrijven en vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het transportbedrijf.
 • Voor de levering van producten geldt een levertijd van 1 tot 3 (werk)dagen. Voor producten op bestelling en/of zgn. maatwerk producten, die niet standaard tot het assortiment van One Two Touch behoren bedraagt de levertijd circa 2 tot 3 weken.
 • Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding of het recht om een order te annuleren.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de distributeur bij de order aan One Two Touch kenbaar heeft gemaakt. De distributeur is zelf verantwoordelijk of aansprakelijk indien hij een onjuist of onvolledig adres opgeeft. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient de distributeur zelf tijdig wijzigen. Het afleveradres kan gewijzigd worden zolang de order niet verzonden is.
 • De distributeur is verplicht om de geleverde producten bij ontvangst te controleren. Wanneer blijkt dat een geleverd product verkeerd of ondeugdelijk is, dan dient de distributeur dit binnen 3 dagen na levering te melden bij One Two Touch.
Artikel 5 Levertijd
 • Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper One Two Touch derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 6 Deelleveringen
 • Het is One Two Touch toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is One Two Touch bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
Artikel 7 Technische eisen enz.
 • Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, is One Two Touch er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het sluiten van de koop van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle andere technische eisen, die door de koper aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk te worden gemeld.
Artikel 8 Monsters, modellen en voorbeelden
 • Als One Two Touch een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken.
Artikel 9 Wijzigingen in de te leveren zaken
 • One Two Touch is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.
Artikel 10 Uitvoering overeenkomst en positie One Two Touch
 • One Two Touch zal zich inspannen de overeenkomst naar beste en eigen inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. One Two Touch kan niet garanderen dat zij voortdurend het overeengekomen gewenste resultaat behaalt. Bij One Two Touch berust een inspanningsplicht.
 • One Two Touch heeft het recht om werkzaamheden resp. diensten geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 • One Two Touch is geen partij bij verkoopovereenkomsten die een distribiteur sluit ten behoeve van de verkoop van de producten met een eindklant.
 • One Two Touch is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gedrag, uitingen, informatie, verstrekkingen etc. van een distributeur.
Artikel 11 Beëindiging van de overeenkomst
 • De vorderingen van One Two Touch op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 • Indien na het sluiten van de overeenkomst aan One Two Touch omstandigheden ter kennis komen die One Two Touch goede grond geven te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • Indien One Two Touch de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is One Two Touch bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van One Two Touch om schadevergoeding te vorderen.
 • Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan One Two Touch zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is One Two Touch bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 12 Verplichtingen en medewerking distributeur
 • Een distributeur dient alle gegevens, materialen en informatie, waarvan One Two Touch aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan distributeur redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst tijdig en juist aan One Two Touch te verstrekken.
 • Indien voor de tijdige en deugdelijke uitvoering van de overeenkomst resp. levering van orders de ondersteuning van medewerkers van distributeur noodzakelijk is zal distributeur betreffende medewerkers tijdig ter beschikking stellen.
 • De distributeur staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan One Two Touch verstrekt gegevens, materialen of informatie.
 • De distributeur draagt er zorg voor dat verstrekte gegevens, materialen of informatie vrij zijn van auteursrechten of andere eigendomsrechten. One Two Touch is te nimmer aansprakelijk voor materialen die niet vrij zijn van auteursrechten.
 • De distributeur is in principe vrij om de producten binnen het overeengekomen territorium te verkopen. Daarnaast dient de distributeur zich nog aan de volgende voorwaarden te houden:
 • De distributeur dient zich te houden aan de door One Two Touch opgegeven verkoop richtprijzen. Dit houdt in dat hij de producten niet onder deze richtprijzen mag aanbieden.
Artikel 13 Vertrouwelijkheid
 • Partijen zijn is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle informatie die zij van elkaar verkrijgen. De distributeur zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Two Touch aan derden geen mededeling doen over de werkwijze, producten, leveranciers enz. van One Two Touch, noch andere informatie van One Two Touch aan derden ter beschikking stellen.
 • Onder de geheimhouding valt geen informatie die al publiekelijk bekend is of informatie die in een gerechtelijke procedure gebracht wordt.
 • One Two Touch kan eventuele opgedane kennis en ervaring voor andere doeleinden gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie over distributeur of zijn bedrijf ter kennis van derden wordt gebracht. One Two Touch kan eventueel de naam van distributeur gebruiken als zijnde referentie en deze als zodanig openbaar maken.
Artikel 14 Orders
 • Orders kunnen per e-mail bij One Two Touch geplaatst worden. Tenzij partijen in de overeenkomst anders hebben afgesproken.
 • Bij een order moet de distributeur een aantal basisgegevens opgeven. Wanneer niet alle gegevens volledig en/of juist zijn dan heeft One Two Touch het recht om een order te annuleren c.q. niet in behandeling te nemen.
 • Een geplaatste order kan niet (kosteloos) worden geannuleerd. Een order verplicht de distributeur tot afnamen en betaling van de bestelde producten tegen de daarvoor overeengekomen geldende prijzen.
 • Alleen distributeurs die een overeenkomst met One Two Touch gesloten hebben kunnen orders plaatsen.
 • Iedere order wordt aangenomen onder opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. One Two Touch heeft het recht om, zonder opgave van redenen, een order te weigeren en/of te annuleren.
 • De distributeur is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van een juist en volledig afleveradres. Eventuele wijzigingen in het afleveradres dient de distributeur zelf tijdig aan One Two Touch door te geven.
Artikel 15 Betaling en incassokosten
 • Betaling van de facturen dient te geschieden middels bank/giro overboeking.
 • Verstuurde facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum betaald te worden.
 • One Two Touch verstuurt haar facturen digitaal per e-mail.
 • Eventuele bezwaren tegen de hoogte van het factuurbedrag schorten de betalingsverplichtingen van de distributeur niet op.
 • Indien de distributeur niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en heeft One Two Touch het recht, nadat zij de distributeur ten minste eenmaal heeft aangemaand, zonder nadere ingebrekestelling, vanaf de vervaldag tot op de dag van algehele betaling over het gefactureerde bedrag de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. De wettelijke (handels)rente die One Two Touch in rekening brengt is 1% per maand.
 • Alle redelijk gemaakte kosten, ontstaan ten gevolge van buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van de distributeur. In ieder geval is de distributeur incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het factuurbedrag. Indien One Two Touch hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de distributeur, evenals eventueel gemaakte gerechtelijke- en executiekosten.
 • De distributeur is over de verschuldigde incassokosten eveneens de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 • Gedane betalingen door de distributeur strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst bij One Two Touch open staan.
 • In geval liquidatie, faillissement, beslag en/of surseance van betaling van de distributeur zijn alle vorderingen van One Two Touch op de distributeur direct opeisbaar.
 • In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de distributeurs alle hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de facturen.
Artikel 16 Intellectuele eigendom
 • One Two Touch is enig eigenaar en auteursrechthebbende van alle werken, daaronder begrepen software, apps, brochures, website, voorstellen en andere stukken, die One Two Touch heeft vervaardigd of gebruikt, tenzij het betreffende werk een ander als auteursrechthebbende vermeldt. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van One Two Touch zal de distribiteur geen gegevens uit of gedeelten of uittreksels van enig werk (doen) gebruiken, publiceren of op welke wijze ook vermenigvuldigen.
 • Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van enig door de Auteurswet of enig intellectueel eigendomsrecht beschermt werk verklaart de distribiteur dat geen inbreuk op het auteursrecht of intellectueel eigendomsrecht van One Two Touch of derden wordt gemaakt en vrijwaart distribiteur One Two Touch in en buiten rechte voor alle schade en aanspraken voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie van zodanig werk.
 • Distributeur mag geen enkele aanduiding van intellectueel of industrieel eigendomsrecht van One Two Touch wijzigen, verwijderen of onherkenbaar maken. Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële en/of andere eigendomsrechten op de Software, daaronder mede grepen de door One Two Touch ontwikkelde app, en op enige kopie die u daarvan maakt zijn eigendom van One Two Touch. One Two Touch geeft de door haar ontwikkelde software slechts in licentie in gebruik bij haar
  3 eindgebruikers. De distributeur mag geen kopie maken van de software, producthandleiding(en) of materialen die bij de software horen, behalve voor eigen intern gebruik. Distributeurs en/of eindgebruikers worden geen eigenaar van de software.
Artikel 17. Retourneren
 • Er kunnen alleen producten geretourneerd worden indien deze bij defect en/of beschadigd zijn.
 • Alleen producten die bij One Two Touch zijn gekocht kunnen geretourneerd worden.
 • Geldende voor distributeurs: Voordat een distributeur producten terugzendt, dient hij hierover binnen 30 werkdagen na ontvangst van het product contact op te nemen met One Two Touch.
 • De distributeur dient de producten binnen 7 dagen onbeschadigd in de originele verpakking terug te sturen. Producten die niet binnen deze termijn retour zijn gezonden worden niet meer door One Two Touch teruggenomen.
 • Ingeval van het retourneren van producten, ontvangt de distributeur een nieuw product.
 • Geldende voor eindklanten (consumenten): Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 • Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan One Two Touch retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan One Two Touch. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons (One Two Touch, Huisbergerstraat 300, 6413 VR Heerlen, Nederland, customerservice@one-two-touch.com) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 • Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
Artikel 18. Garanties
 • Alle door One Two Touch geleverde producten zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan de normen en eisen die daaraan, bij een normaal gebruik, kunnen worden gesteld.
 • Eventuele gebreken, voor zover deze aan het licht komen binnen 12 maanden na datum levering, zal One Two Touch de kosten voor herstel dan wel vervanging voor zijn rekening nemen. Deze garantie geldt alleen indien:
 • De distributeur, eindklant of derden geen wijzigingen (dan wel een poging) aan de producten heeft aangebracht;
 • De distributeur, eindklant of derden de producten niet in strijd met de gebruiksvoorschriften gebruiken en de problemen niet herleidbaar zijn tot dit onjuiste gebruik.
 • Het product naar keuze van One Two Touch ofwel hersteld, ofwel vervangt, ofwel vergoed.
 • Reparaties aan producten dienen uitsluitend door de One Two Touch of met toestemming van One Two Touch te geschieden. Indien derden het product zonder toestemming van One Two Touch repareert, de distributeur daaronder begrepen, dan vervalt iedere garantie.
 • De One Two Touch brengt kosten voor herstel en/of reparatie in rekening indien:
 • De klachten zich voordoen buiten de garantietermijn en voorwaarden zoals gesteld is in dit artikel;
 • Als er geen gedegen intern onderzoek of klachten indicatie is vastgesteld door de distributeur;
 • Er geen klachten of defecten te verwijten zijn ondanks en desondanks er een klacht is neergelegd vanuit een niet gedegen onderzoek en of ontbrekende of niet duidelijke onderbouwing van de ten laste gelegde klacht jegens het product van de One Two Touch;
 • Er aantoonbaar een poging is ondernomen door derden om de klacht en/of defect te herstellen zonder positief resultaat van herstel en/of reparatie.
 • Indien een door One Two Touch geleverde product niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is One Two Touch niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door de One Two Touch gesloten verzekering aanspraak bestaat, Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het maximale orderbedrag.
 • Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van One Two Touch beperkt tot herstel, vervanging of vergoeding van het geleverde product.
 • Onverminderd de voorgaande garantiebepalingen is One Two Touch niet aansprakelijk indien het gebrek te wijten is aan opzet, grove schuld, verwijtbaar handelen, onoordeelkundig gebruik of oneigenlijk gebruik.
 • De in deze garantiebepalingen geformuleerde beperkingen van de aansprakelijkheid zijn niet geldig indien het gebrek een gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van One Two Touch.
 • Producten waarvan gesteld wordt dat zij non-conform zijn, worden op kosten van de distributeur onverwijld teruggezonden aan One Two Touch ten behoeve van inspectie door One Two Touch.
 • Gegeven garanties door de distributeur strekken nooit verder dan de garanties van One Two Touch en/of de leverancier. Indien de gegeven garantie verder strekt dan de garanties van One Two Touch en/of de leverancier dan komt deze garantie voor rekening en risico van de distributeur.
Artikel 19. Aansprakelijkheid
 • Iedere aansprakelijkheid van One Two Touch is beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en/of de distributieovereenkomst bepaald is.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat One Two Touch is uitgegaan van, door of namens de distributeur verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen, hierbij speciaal refererend naar transportbedrijven en leveranciers.
 • One Two Touch is alleen voor directe schade aansprakelijk. Onder directe schade wordt verstaan:
 • Redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van One Two Touch aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan One Two Touch kan worden toegerekend.
 • Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de (directe) schade.
 • Redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Hieronder wordt verstaan:
 1. Gederfde winst;
 2. Gemiste besparingen;
 3. Gevolgschade;
 4. Reputatieschade;
 5. Teleurgestelde verwachtingen of resultaten;
 6. Bedrijfs– of andersoortige stagnaties.
 • Voor zover One Two Touch aansprakelijk is wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de overeenkomst is haar aansprakelijk beperkt tot maximaal eenmaal het orderbedrag. Elke aansprakelijkheid van One Two Touch vervalt na 1 jaar. Bij gebreke hiervan vervalt ieder recht op schadevergoeding.
 • One Two Touch is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht
 • De in dit product opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van One Two Touch.
Artikel 20. Klachten

Bij aankopen via een distributeur:

 • Klachten over een product dienen altijd ingediend te worden bij de distributeur waarmee de eindgebruiker een overeenkomst heeft gesloten. De distributeur is verplicht om eventuele klachten van een eindgebruiker in behandeling te nemen. Bij klachten van eindgebruikers mag de distributeur niet volstaan met een doorverwijzing van de eindgebruiker naar One Two Touch. Dit is een zaak tussen de distributeur en eindgebruiker. De distributeur neemt klachten van eindgebruikers serieus en handelt deze adequaat en binnen een redelijke termijn af. Wanneer een eindgebruiker een klacht indient bij One Two Touch dan is zij gerechtigd om de eindgebruiker terug te verwijzen naar de betreffende distributeur.
  Bij consumenten aankopen via de webshop van een distributeur;
 • Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting Webwinkel Keur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting Webwinkel Keur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting Webwinkel Keur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Wij nemen niet deel aan een geschillenbeslechtingsprocedure.
  Bij consumenten aankopen via de webshop van One Two Touch;
 • De koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: – of de juiste zaken (in het juiste samenstellingspercentage c.q. de juiste mengverhoudingen) zijn geleverd; – of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) en constructie overeenstemmen met het overeengekomene; – of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
 • Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan One Two Touch te melden. Het risico dat zaken niet geschikt zijn voor een toepassing die de koper daaraan had wil geven, berust bij de koper.
 • Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan One Two Touch.
 • Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan One Two Touch worden geretourneerd. Alle kosten ter zake retourzendingen zijn voor rekening van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen; de retourzaken blijven voor rekening en risico van de koper. Eerst na de daadwerkelijke ontvangst ten kantore/magazijn van One Two Touch is de retourzending voltooid.
 • De koper is verplicht de betreffende zaken desgewenst voor nader onderzoek en/of reparatie ter beschikking van One Two Touch of een door haar aangewezen derde te stellen.
 • Reclame is overigens niet mogelijk indien het geleverde één of meer afwijkingen vertoont die valt/vallen binnen een redelijke productie-tolerantie.
Artikel 21. Prijsverhoging
 • Indien One Two Touch met de wederpartij een bepaalde prijs overeenkomt, is One Two Touch niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; One Two Touch mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 22. Betaling
 • Indien zaken door One Two Touch worden verstuurd, geschiedt dit uitsluitend tegen contante betaling bij aflevering of vooraf, bijvoorbeeld middels creditcard of andere online betaalmiddelen. Voor zakelijke kopers bestaat de mogelijkheid, na acceptatie door One Two Touch, op rekening te kopen. Elektronische betalingen zullen door de koper worden verricht middels een door One Two Touch aan te duiden bankinstelling.
 • Voor het overige geldt dat betaling, behoudens andersluidend schriftelijk beding, dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum: – door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van One Two Touch; – door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar IBAN rekening IBAN NL17RABO 0310480841 t.n.v. One Two Touch te Heerlen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd, zijnde de wettelijke rente + 2%.
 • Met betrekking tot projecten met een factuurwaarde van E 10.000, = (of het equivalent hiervan in Euro’s) of hoger dient door de koper een aanbetaling plaats te vinden van 1/3 deel bij bestelling c.q. plaatsing van de betreffende order, 1/3 deel bij aflevering, en het resterende 1/3 deel binnen 30 dagen na aflevering c.q. factuurdatum.
 • Alle door One Two Touch in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. De koper is niet bevoegd tot verrekening. De koper heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens One Two Touch op te schorten. Indien op enig moment bij ITC gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van de koper, heeft One Two Touch het recht, alvorens (verder) te presteren van de koper te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de koper een deugdelijke zekerheid stelt ter hoogte van de bedragen die One Two Touch, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de koper heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter uitsluitende beoordeling van One Two Touch.
 • In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.
 • De koper kan One Two Touch machtigen de vordering(en) middels een (bedrijfs)incasso te innen. Bij een incassotermijn van 14 dagen wordt een betalingskorting verleend van 1%.
 • Deze korting is overigens enkel van toepassing indien daadwerkelijk geïncasseerd kan worden. Desgewenst kan de koper zijn bank hiertoe tot wederopzegging opdracht geven. Eventuele kosten voortvloeiend uit automatische incasso, zoals kosten wegens terugboeking (stornering), komen voor rekening van de koper.
 • Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 • One Two Touch behoudt zich het recht voor haar leveringen, al dan niet voorlopig, te staken, indien en zodra de koper in verzuim is en ondanks sommatie, houdende een redelijke termijn, (wederom) niet tot integrale betaling van het openstaande saldo overgaat.
Artikel 23. Incassokosten
 • Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: – over de eerste € 6.500,00: 15% – over het meerdere tot € 13.000,00: 10% – over het meerdere tot € 32.500,00: 8% – over het meerdere tot € 130.000,00: 5% – over het meerdere: 3% Indien ITC aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Waar in deze Nederlandse guldens worden genoemd dient ook het equivalent in Euro’s gelezen te worden.
 • De koper is jegens ITC de door ITC gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd van alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien ITC en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 24. Overmacht
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen Indien partijen als gevolg van overmacht gedurende een periode langer dan twee maanden niet in staat is haar verplichtingen uit te voeren, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van One Two Touch, haar leveranciers, transportbedrijven en overige derden daaronder begrepen.
 • One Two Touch heeft het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhinderen, intreden nadat One Two Touch haar verbintenis had moeten nakomen.
 • Indien One Two Touch bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 25. Eigendomsvoorbehoud
 • Het in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijft eigendom van One Two Touch totdat de distributeur alle verplichtingen uit de met One Two Touch gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
 • Het door One Two Touch geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht. De distributeur is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 • Distributeur dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van One Two Touch veilig te stellen. Indien derdenbeslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de distribiteur verplicht om One Two Touch daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Voor het geval One Two Touch haar eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de distributeur bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan One Two Touch om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van One Two Touch zich bevinden en deze terug te nemen.
Artikel 26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 • Op alle overeenkomsten, geschillen en facturen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien de distribiteur gevestigd is in het buitenland.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
 • Alle geschillen tussen One Two Touch en een distribiteur zullen onderling getracht beslecht te worden, alvorens het voorgelegd wordt aan de bevoegde rechter.
 • Partijen hebben het recht het geschil voor te leggen aan een onafhankelijke arbitrage instituut of mediator. De uitspraak van een onafhankelijk arbitrage is voor partijen bindend.
 • In het geval dat er verschil is tussen de tekst van deze Algemene Voorwaarden in de Nederlandse en een vreemde taal, zal de Nederlandse tekst bepalend en bindend zijn.
Artikel 27. Wijziging van de voorwaarden en Internetsite
 • One Two Touch is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden en in de inhoud van haar Internetsite aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking treden. One Two Touch zal de gewijzigde voorwaarden tijdig naar de wederpartij toezenden, dan wel via haar Internetsite ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of op het moment zoals vermeldt op One Two Touch Internetsite.