One TWO TOUCH

PRIVACY VERKLARING

One Two Touch  gevestigd en kantoorhoudende
te Kerkrade, NL (6468 EP)
aan de Klarenanstelerweg 5D, hierna te noemen
“One Two Touch” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers.
One Two Touch verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert One Two Touch u over de manier waarop One Two Touch uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door One Two Touch worden aangeboden op www.one-two-touch.com. Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op via onze bedrijfsgegevens

In deze privacy verklaring hebben onderstaande begrippen de volgende betekenis:

Definities

 

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
1. Persoonlijk

One Two Touch gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden.
One Two Touch past wat u op www.one-two-touch.com ziet aan op uw interesses. One Two
Touch gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en
cookies. Over cookies kunt u hier meer lezen.

2. Doel

One Two Touch verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het
bezoeken van www.one-two-touch.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u
toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy
Verklaring. One Two Touch gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien
welke doelen dat zijn. W ij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf
verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een
overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door One Two Touch.

3. Klantenservice

U kunt e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik
van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. One
Two Touch registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en
verbetering van onze diensten. Soms maakt One Two Touch gebruik van een andere partij voor
het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

4. Nieuwsbrieven

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. One Two Touch heeft de mogelijkheid om
gebruik te maken van algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt
One Two Touch samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name
eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven
van One Two Touch meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via customerservice@one-two-touch.com.

5. Klantbeoordeling

Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn
voor andere bezoekers en of One Two Touch over uw klantbeoordeling contact met u op mag
nemen. In voorkomend geval houdt One Two Touch bij houden bij wie welke review schrijft en
uw reviews staan ook in uw account.

6. Verbetering van diensten One Two Touch

One Two Touch kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee
te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor One Two
Touch uitvoeren, geeft One Two Touch uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit
te voeren.

7. Zakelijke klanten

Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze
gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
One Two Touch deze gegevens net zoals die van andere klanten van One Two Touch

8. Social media

Op sommige plekken op www.one-two-touch.com, kunt u met uw social media-account inloggen.
Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. One Two Touch krijgt
geen toegang tot uw social media-account.

9. Verzenden en logistiek

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

10. Andere doeleinden

Tot slot kan One Two Touch uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek
omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

11. Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van verwijdering van persoonsgegevens 

conform art. 17 AVG heeft u het recht te verzoeken om verwijdering van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking – het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen; – een wettelijke verplichting na te komen; – om redenen van algemeen belang, of – voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen 

is vereist;

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van One Two Touch. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. One Two Touch geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door One Two Touch voor de in deze Privacy Verklaring
opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden One Two Touch een
overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een
verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) One Two Touch op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te
geven aan bevoegde instanties.

Indien u kiest voor betalen via Klarna, dan voert Klarna uit hoofde van zijn gerechtvaardigd belang mogelijk zelf een kredietcheck uit of geeft de voor de verwerking van betalingen verzamelde betalingsgegevens door aan een externe kredietinstelling. U kunt hiertegen op ieder moment bezwaar maken.

 

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een
verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar
customerservice@one-two-touch.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. 
Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het
website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat One Two Touch tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party
session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of
om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-
functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.one-two-touch.com werken mogelijk niet meer indien uw
computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. One Two Touch maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende
technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat
onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of
de wijziging te voorkomen van de informatie die One Two Touch ontvangt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid One Two Touch

1. One Two Touch heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw
persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die One
Two Touch verwerkt ten behoeve van www.one-two-touch.com. One Two Touch accepteert
geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites
of diensten van derden.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. One Two Touch behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke
aanpassing zal via www.one-two-touch.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik
te maken van www.one-two-touch.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy
Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.one-two-touch.com in de
gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 18-03-2019.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. One Two Touch bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw
laatste bezoek aan www.one-two-touch.com, tenzij One Two Touch op grond van een wettelijke
bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.